Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.e-zdravotnici.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zľavy v našom eshope :
Na vybrané produkty sa nevzťahujú zľavy ani náš vernostný program. Množstevnú zľavu nie je možné uplatniť na antigénne testy.

Dodacie podmienky
Dodacia lehota je spravidla 1 až 5 pracovných dní. Tovar zasielame prepravnou službou GLS a Zásielkovňa .


Možnosti platenia
Online platby pre nás zaisťuje platobná brána Comgate . Poskytovateľ služby, spoločnosť Comgate , je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou
Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány Comgate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure , a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom
Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána Comgate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz. Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

VYMEDZENIE POJMOV
SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

DODÁVATEĽ/PREDÁVAJÚCI - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

SPOTREBITEĽ (KUPUJÚCI) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby na iný účel ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

NE-SPOTREBITEĽ (KUPUJÚCI) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

KÚPNA ZMLUVA - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
-objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
-spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
-informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru ( ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

ZÁRUKA
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). Na všetok tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. Ako záručný list slúži faktúra. Záruka sa nevzťahuje na tovar opotrebovaný bežným používaním, poškodený neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou.

Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:
- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný , právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
- ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániaci riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy
- ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU
Ak sa vada prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase prevzatia veci, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo to neodporuje povahe veci. V takom prípade má kupujúci, ak je spotrebiteľom, právo voľby riešiť odstrániteľnú vadu mimo štandardnej záručnej opravy aj výmenou veci za bezchybnú. Ak nie je takýto postup možný, má kupujúci/spotrebiteľ nárok na primeranú zľavu alebo môže od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ o rozpore s kúpnou rečou vedel alebo ho sám spôsobil.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ ZA POMOCI PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU ZO STRANY KUPUJÚCEHO
V prípade, že ste spotrebiteľ a ak nejde o prípad, keď podľa ustanovenia § 1837 nemožno odstúpiť od zmluvy, máte podľa § 1829 Občianskeho zákonníka (zákon č. Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorom z našich výdajných miest. V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
-Odošlite list (email) s textom: Chcem odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar (ak požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu). Dátum a podpis. Alternatívne možno uviesť text obdobného charakteru, z ktorého vyplýva prejav vôle odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote.
-Tovar, ktorý budete odosielať v súvislosti s odstúpením od zmluvy do 14 dní od jeho prevzatia späť na našu adresu ( Cejl 29/76, Brno - Zábrdovice, PSČ: 602 00, Česká republika) prosím dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Tovar uveďte pokiaľ možno do pôvodného stavu a kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), predídete tým možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
-Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet alebo zloženkou čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie  (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).
-Náklady na prepravu tovaru späť sú v tomto prípade na strane kupujúceho.
-Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plnú cenu tovaru. S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.
- Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť. aj poskytnutý darček.
Formulár - odstúpenie
spotrebiteľa od kúpnej zmluvy K
mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia - Inšpektorát pre Juhomoravský a Zlínsky kraj so sídlom tr. Kpt. Jaroša 1924/5, 602 00 Brno, internetová adresa www.coi.cz.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
-Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

VÝMENA TOVARU
V prípade zakúpenia tovaru, ktorý Vám nevyhovuje alebo ste tovar dostali ako nevhodný darček, poskytujeme možnosť výmeny tovaru.
Pre výmenu tovaru postupujte nasledovne:
-Požiadavku na výmenu zašlite list (email) s textom: Žiadam o výmenu tovaru zakúpeného dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) za výrobok (uveďte celý názov prípadne vložte odkaz na výrobok). Pokiaľ si tovar prajete poslať na inú adresu ako predchádzajúcu, tak je potrebné uviesť túto adresu, pokiaľ je adresa zhodná, uveďte, že adresa doručenia je zhodná s predchádzajúcim dodaním. Pokiaľ ste si ako nový tovar vybrali drahší variant, je nutné uviesť, akým spôsobom vykonáte doplatok, či prevodom na náš účet alebo zaplatíte dobierkou. Dátum a podpis.
-Výmenu tovaru je možné vykonať do 14 dní od zakúpenia.
-Tovar, ktorý chcete vymeniť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom (alebo kópiou) o kúpe.
-Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu a za zaslanie nového tovaru hradí kupujúci.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu.

Ak sa počas záručnej lehoty vyskytne na výrobku záručná vada najmä spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení nasledujúcich podmienok chybný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Spotrebiteľ má tiež právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Reklamovaný výrobok alebo jeho reklamovaná časť musí byť kompletný najlepšie v pôvodnom obale, prípadne inak vhodne zabalený. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, bežným opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Českej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20 °C až 45 °C, pokiaľ je tak bližšie uvedené v príslušnej dokumentácii výrobku.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať vybavenie reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia uplatnenia reklamácie, vrátane reklamovaného tovaru.
Reklamácia musí obsahovať:
-názov reklamovaného tovaru,
-konkrétny popis závady,
-reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť,
-kópiu dokladu o kúpe (faktúra), alebo iný doklad potvrdzujúci kúpu,
-adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu, a kontakt na Vás (telefón , email na Vás).
Aby mohla byť reklamácia urýchlene vybavená, odporúčame zaslať všetky vyššie uvedené informácie a doklady.
Reklamovaný tovar je nutné dopraviť k nám akýmkoľvek spôsobom na našu adresu. Späť bude opravený výrobok dopravený na naše náklady. Pred odoslaním nás však kontaktujte s oznámením reklamácie.

Reklamáciu zasielajte na adresu:
E-zdravotnici.cz

MM TRADECORP GROUP s.r.o.

Cejl 29/76, 602 00 Brno

IČO: 05548691

DIČ: CZ05548691

Česká republika


V prípade otázok nás kontaktujte:
-email: info@e-zdravotnici.cz
-telefón: +420 773 363 737

www .e-zdravotnici.cz si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodu. Na už uzavretú kúpnu zmluvu sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase jej uzavretia.

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov, či lehôt uvedených na faktúrach alebo dodacích listoch.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia.
V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci môže prednostne uplatňovať zaistenie opravu priamo u najbližšieho autorizovaného strediska vykonávajúceho záručné opravy daného výrobku. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Zoznam servisných stredísk je obvykle uvedený v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe. V prípade, že tento zoznam nie je uvedený, predávajúci na požiadanie kupujúceho oznámi adresu na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Pokiaľ je zistené kupujúcim pri dodaní tovaru, poškodení obalu či tovaru pri doprave, odporúčame takýto tovar odmietnuť prevziať alebo vyhotoviť spolu s prepravnou firmou záznam o poškodení.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, je povinný tovar dodaný predávajúcim prezrieť čo najskôr - bezprostredne pri jeho prevzatí, to znamená pri dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Spotrebiteľovi je vo vlastnom záujme odporúčaný obdobný postup s ohľadom na fakt, že pri prevzatí veci svojim podpisom prepravného listu okrem iného potvrdzuje vonkajšiu bezchybnosť zásielky. S ohľadom na podpísaný prepravný list bude následne prípadná reklamácia vonkajšieho stavu zásielky vybavená.

Záručná doba pre osoby, ktoré používajú výrobok za účelom podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Vami poskytnuté informácie budú použité na vybavenie Vašej objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje na ďalšiu ponuku tovaru a služieb kupujúcemu. Kupujúci má právo písomne vyjadriť nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade predávajúci tieto údaje odstráni zo svojej databázy v nevyhnutne potrebnom rozsahu.
Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIES
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

COPYRIGHT - OCHRANNÉ ZNÁMKY
Všetky materiály publikované na webových stránkach www.e-zdravotnici.cz sú chránené autorským zákonom. Názvy produktov a označenie výrobkov môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov, alebo môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb.

Akákoľvek časť webových stránok www.e-zdravotnici.cz (najmä popisy, vyobrazenie produktov a návody) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Poskytnutie účtenky zákazníkovi je v prípade on-line nákupu/ov možné vykonať elektronicky (na tomto postupe však musí byť medzi predávajúcim a zákazníkom zhoda) jej zaslaním e-mailom či vystavením na zákaznícky účet zákazníka a pod., tak, aby s ňou mohol zákazník voľne disponovať, alebo vložením v tlačenej forme k zasielanému tovaru.

HEUREKA OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e- shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Predávajúci a prevádzkovateľ eshopu

MM TRADECORP GROUP s.r.o.

Cejl 29/76, 602 00 Brno

IČO: 05548691

DIČ: CZ05548691

Česká republika


Prevádzkareň: Cejl 29/76, 602 00 Brno - Zábrdovice, Czech Republic 

Firma je zapísaná v obchodnom registri, vedeného Krajským súdom v Brne oddiel C6,2 v2 : +420 773 363 737, info@e-zdravotnici.cz

 

Produkt přidán do moje produkty
Produkt přidán k porovnání.

Tento web využívá cookies
Tieto webové stránky ukladajú v súlade so zákonmi na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies. Používaním týchto stránok s tým vyjadrujete súhlas.